บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด

แผนพัฒนาระบบองค์กร
เส้นทางพัฒนาระบบองค์กร
ประกวดความปลอดภัยระดับจังหวัด

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน จึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางระบบความปลอดภัยขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้ทีมงานและพนักงานทุกคนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติกันอย่างจริงจัง บริษัทจึงได้เข้าประกวดด้านความปลอดภัยกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งทางบริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561ในระดับจังหวัด ทางบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนารักษาระบบนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป